Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Občanské právo

Můžete se na nás obrátit v těchto oblastech:

1. Závazkové právní vztahy (smlouvy):

 • připravíme pro Vás  jakoukoliv smlouvu přesně dle Vašich požadavků (např. kupní smlouvu, smlouvu o dílo, darovací smlouvu, směnnou smlouvu, smlouvu o zápůjčce, nájemní smlouvu, příkazní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, ...)
 • v případě, že se pro Vás nebude hodit žádný ze zákonem upravených smluvních typů, připravíme Vám innominátní (nepojmenovanou) smlouvu přímo "na míru"
 • provedeme revizi smluv, které jste si připravili sami, navrhneme případné úpravy tak, aby Vaše práva byla co nejvíce chráněna
 • zpracujeme právní analýzu smluv, které Vám byly předloženy protistranou, upozorníme Vás na možná úskalí a poradíme, jak co nejlépe ochránit Vaše zájmy 
 • sepíšeme pro Vás i veškeré dokumenty týkající se zajištění, utvrzení a změny závazků, např. smlouvu postoupení pohledávek (chcete-li pohledávku "prodat"), dohodu převzetí dluhu (má-li namísto dosavadního dlužníka vstoupit do vztahu dlužník nový), dohodu o přistoupení k závazku (má-li k dosavadnímu dlužníku přistoupit do závazku další dlužník), uznání dluhu, prominutí dluhu, ručitelské prohlášení nebo dohodu s ručitelem, dohodu o započtení pohledávek, dohodu o narovnání atd.
2. Vymáhání pohledávek:
 • zajistíme pro Vás kompletní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek (typicky v případech nevrácených půjček, nezaplacených kupních cen za dodané zboží, nezaplacené ceny díla, nevrácených přeplatků atd.)
 • nejprve Váš případ ZDARMA posoudíme z hlediska možného úspěchu při vymáhání (zejména posoudíme listiny, které máte k dispozici, zda jsou dostatečným podkladem pro uplatnění pohledávky u soudu), sdělíme Vám Vaše možnosti a Vy se rozhodnete, zda budete chtít ve vymáhání pokračovat dále či nikoli
 • pokud se rozhodnete pokračovat, zašleme dlužníkovi písemnou upomínku, případně můžeme realizovat i osobní jednání s dlužníkem, pokusíme se o mimosoudní vyřízení věci, nebude-li ze strany dlužníka plněno ihned, připravíme i písemnou dohodu, která ochrání Vaše zájmy
 • nebude-li mimosoudní řešení věci úspěšné, zahájíme soudní řízení. V tomto směru si můžete vybrat ze tří typů soudních řízení (klasická žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu nebo návrh na vydání elektronického platebního rozkazu), disponujete-li směnkou, připadá v úvahu i návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Naše advokátní kancelář disponuje zaručeným elektronickým podpisem i rozsáhlými zkušenostmi v oblasti elektronických platebních rozkazů - toto řízení je rychlejší i levnější oproti klasickému, proto doporučujeme vydat se touto cestou. Konečné rozhodnutí však po probrání veškerých podrobností ponecháme na Vás. V rámci soudního řízení pro Vás připravíme návrh na zahájení řízení a zastoupíme Vás v celém řízení (včetně sepsání vyjádření, zastoupení u případných soudních jednání apod.).
 • nebude-li pravomocné soudní rozhodnutí ze strany dlužníka respektováno, podáme za Vás ZDARMA i návrh na nařízení exekuce a zastoupíme Vás v průběhu celého exekučního řízení. Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s exekutorským úřadem, na základě toho po Vás exekutor nebude žádat žádnou zálohu na svou odměnu ani žádné jiné platby (zejména úhradu odměny v případě neúspěšné exekuce, což bývá jiní exekutoři vyžadují).
3. Řešení občanskoprávních sporů:
 • vyřešíme nejrůznější situace, ve kterých se můžete ocitnout, např. obchodník odmítá řešit Vaši reklamaci nebo ji nedůvodně zamítl jako neoprávněnou, řemeslník provedl objednané práce nekvalitně a odmítá vady odstranit, vrátit Vám peníze, resp. poskytnout slevu z ceny díla, banka po Vás požaduje nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty atd.
 • občanskoprávní spory jsou velmi rozmanité, proto pokud si nevíte rady, obraťte se na nás
 • zajistíme pro vás kompletní právní služby zahrnující právní poradenství, jednání o mimosoudním řešení sporu, zastoupení v soudním řízení, včetně přípravy návrhů, vyjádření, opravných prostředků před soudy všech stupňů kdekoliv v ČR
 • nebo se můžete přijít jen poradit, jak dál...
 • obrátit se na nás můžete v kterékoliv fázi řízení, doporučujeme však vše řešit co nejdříve, abyste se vyhnuli případnému promlčení Vašich nároků, prekluzi (zánik práva), zmeškání lhůt apod.

4. Práva k nemovitostem: 

 • zajistíme pro Vás kompletní právní služby v oblasti převodů nemovitostí
 • zabýváme se všemi aspekty nájemních vztahů - sepíšeme Vám nájemní i podnájemní smlouvy k domu, bytu, nebytovému prostoru či pozemku, zrevidujeme Vaše stávající smlouvy a navrhneme odpovídající změny, pomůžeme Vám v případě neplacení nájemného (nachystáme výpověď z nájmu, uplatníme Vaši pohledávku na dlužném nájemném u soudu, zastoupíme Vás v soudním řízení, podáme žalobu na vyklizení bytu atd.), společný nájem bytu manžely, nájem nebytových prostor, podnájem, ...)
 • zřídíme pro Vás služebnost (věcné břemeno) dle Vašich požadavků (např. doživotní užívání nemovitosti, právo průchodu přes pozemek, ...)
 • pomůžeme Vám se zajišťovacími instituty (sepíšeme smlouvy o zřízení zástavního práva, předkupního práva, ...)
 • pomůžeme Vám s řešením spoluvlastnických vztahů k nemovitostem, zejména Vám pomůžeme při jednáních se spoluvlastníky, s nimiž se nemůžete dohodnout, připravíme Vám smlouvu, která upraví vzájemná práva a povinnosti všech spoluvlastníků, pomůžeme Vám při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • připravíme Vám veškeré podklady pro vypořádání společného jmění manželů, jehož součástí je nemovitost, zastoupíme Vás i v soudním řízení o vypořádání 
 • zastoupíme Vás ve všech soudních sporech týkajících se nemovitostí (např. určení vlastnického práva k nemovitostem, ...)

5. Odpovědnost za škodu:

 • zastoupíme Vás ve sporech z odpovědnosti za škodu - náhrada škody škody na majetku, na zdraví, ušlý zisk, ...
 • řešíme odpovědnost za vady (reklamace, předžalobní jednání, podání žaloby, zastupování v soudním řízení, vč. možnosti zajištění znaleckého posudku, ...)
 • uplatníme za Vás nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

6. Dědické právo:

 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • právní pomoc při sepsání závěti, vč. možnosti její advokátní úschovy
 • právní pomoc při uplatnění vydědění
 • zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře a před soudem
 • ochrana oprávněného dědice

A dále se zabýváme např.:

 • ochranou osobnosti
 • sousedskými vztahy  
 • spotřebitelskými vztahy a ochranou spotřebitele
 • bezdůvodným obohacením atd.