Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Obchodní právo

Obchodní závazkové vztahy:

 • sepis obchodněprávních smluv (např. kupní smlouva, rámcová kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zprostředkování, leasinogvá smlouva, konkurenční doložky, inominátní smlouvy "na míru" požadavkům klienta, ...)
 • revize stávajících obchodněprávních smluv a dalších dokumetů
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zajištění závazků
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím i exekučním řízení
 • sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků, ústavních stížnosti i stížností k Evropskému soudu pro lidská práva
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích
 • odpovědnost za vady 

Vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů:

 • jednání s protistranou
 • dohody o narovnání, změny a dodatečné zajištění závazků
 • soudní a exekuční vymáhání pohledávek
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, vč. zastupování v v insolvenčním řízení

Právo obchodních společností a družstev:

 • zakládání společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • příprava zakladatelských dokumentů či stanov, včetně jejich změn
 • změny firmy, změny sídla, změny předmětu podnikání, změny jednatelů či jiných orgánů společnosti či družstva, ...
 • převody podílů, akcií
 • změna právní formy
 • rušení společností a družstev, vč. likvidace
 • zajištění potřebných notářských zápisů, vč. jednání s notářem
 • zastupování před rejstříkovým soudem
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími subjekty
 • zastupování na valných hromadách

Směnky:

 • právní poradenství v oblasti směnek (vystavování směnek, převody směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudy v řízeních týkajících se směnek
 • vymáhání plnění ze směnek 

A dále:

 • sepis právních rozborů a stanovisek
 • řešení sporů mimosoudní cestou
 • zastupování v soudních i správních řízeních ohledně všech obchodněprávních otázek, ...