Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci podat žalobu...

Typickým případem bývá situace, kdy dlužník nezaplatí za dodané zboží či služby, případně nevrátí v dohodnuté době poskytnutou půjčku. 

Pokud Vám dlužník nezaplatil za řádně dodané zboží či služby, je vhodné dohledat smlouvu, kterou jste s dlužníkem uzavřel (kupní, o dílo apod.). V případě, že jste smlouvu uzavřeli pouze ústní formou, je možné použít např. písemnou objenávku zboží či služeb (i ve formě e-mailu apod.). Dále je vhodné doložit, že zboží bylo skutečně dodáno, příp. služby byly skutečně poskytnuty, což může být prokázáno např. dodacím listem, předávacím protokolem apod. Rovněž s sebou vezměte fakturu, kterou byla dlužníkovi cena zboží / služeb vyúčtována, příp. upomínky zaslané dlužníkovi, ev. další dokumenty, které máte v dané věci k dispozici.

V situaci, kdy Vám dlužník nevrátil poskytnutou půjčku, s sebou vezměte smlouvu o půjčce, příp. jakékoliv uznání dluhu či písemné potvrzení ze strany dlužníka, ev. jména svědků, kteří by mohli poskytnutí půjčky potvrdit.

Jelikož situace, v nichž klienti požadují podání žaloby, jsou velmi rozmanitosté, lze zobecněně pouze doporučit vzít s sebou veškeré materiály a písemnosti, které máte ohledně dané záležitosti k dispozici. I zdánlivá maličkost totiž mnohdy může pomoci ke konečnému úspěchu ve sporu.