Občanské právo:

Práva k nemovitostem: 

 • převody nemovitostí (příprava a sepis smluv kupních či darovacích, vč. možnosti advokátní úschovy kupní ceny - vhodné pro zajištění právní jistoty obou smluvních stran, zastupování v řízení o povolení vkladu zápisu do katastru nemovitostí, zastupování v daňovém řízení - daň z převodu nemovitostí, ...)
 • bytové právo (příprava a sepis smluv kupních či darovacích, vč. možnosti advokátní úschovy kupní ceny, převod bytů do osobního vlastnictví, právní vztahy k družstevním bytům, ...)
 • nájemní vztahy (příprava a sepis nájemních smluv, revize stávajících smluv, řešení otázek souvisejích s výpovědí z nájmu bytu, vč. zastupování v soudním řízení, vyklizení bytu, společný nájem bytu manžely, nájem nebytových prostor, podnájem, ...)
 • věcná břemena (příprava a sepis smluv o zřízení věcného břemene, např. doživotní užívání nemovitosti, právo průchodu přes pozemek, ...)
 • zajišťovací instituty (příprava a sepis smluv o zřízení zástavního práva, předkupní právo k nemovitostem, ...)
 • vydržení
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů), včetně jejich vypořádání 
 • zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí (př. určení vlastnického práva k nemovitostem, ...)

Závazkové právní vztahy (smlouvy):

 • příprava a sepis občanskoprávních smluv, příp. jejich revize (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o půjčce, příkazní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, ...)
 • zajištění a změny závazků (postoupení pohledávek, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, narovnání, zajišťovací převod práva, ...)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů (předžalobní jednání, podání žaloby, zastoupení v nalézacím řízení, sepsání návrhu na nařízení exekuce, zastoupení ve vymáhacím řízení)
 • spotřebitelské vztahy, ochrana spotřebitele

Odpovědnost za škodu:

 • odpovědnost za škodu - náhrada škody na majetku, na zdraví, ušlého zisku, vč. zastupování v soudním řízení, ...
 • odpovědnost za vady (reklamace, předžalobní jednání, podání žaloby, zastupování v soudním řízení, vč. možnosti zajištění znaleckého posudku, ...)
 • bezdůvodné obohacení
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Dědické právo:

 • právní poradenství v oblasti dědického práva
 • právní pomoc při sepsání závěti, vč. možnosti její advokátní úschovy
 • právní pomoc při uplatnění vydědění
 • zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře a před soudem
 • ochrana oprávněného dědice

A dále:

 • ochrana osobnosti
 • sousedské vztahy  
 • právní poradenství v oblasti občanského práva
 • sepis žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, žaloba na obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a jinými orgány, vč. zastupování před soudem Ústavním
 • zastupování při jednáních s protistranou
 • zastupování v rozhodčím řízení    
 • výkon rozhodnutí, exekuce, ...    

   

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY