Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Odměna:

1) Smluvní odměna

Ceny za poskytované právní služby se stanovují vždy individuálně po dohodě s klientem. Mezi základní hlediska určující výslednou odměnu za poskytnutou právní pomoc patří právní charakter a časová náročnost věci. Výše odměny je vždy s klientem projednána před poskytnutím právních služeb, aby se klient mohl rozhodnout, zda bude mít zájem o právní služby či nikoliv.

Odměna advokáta může být sjednána následujícími způsoby, příp. jejich kombinací:

  • odměna časová (tzv. hodinová odměna) - v tomto případě platí klient advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin práce advokáta, kterou odvedl v souvislosti s poskytováním právní služby. Výše odměny za jednu hodinu práce je určována povahou poskytované právní služby a její náročností. Odměna je účtována nikoliv za každou započatou hodinu práce, nýbrž za skutečně odvedenou práci (tj. v případě, že si poskytnutí právní služby vyžádalo 4,5 hodiny, zaplatí klient sazbu jen za tyto 4,5 hodiny práce, nikoliv za 5 hodin). Při časově nenáročných poradách je možné sazbu hodinové odměny poměrně snížit.
  • odměna pevná - jedná se o pevně dohodnutou odměnu, která má být klientem zaplacena za vyřízení dohodnuté právní služby bez ohledu na časový rozsah služeb a počet učiněných úkonů.
  • odměna úkonová - jde o odměnu, která je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Konkrétně která pracovní činnost advokáta se považuje za úkon právní služby, stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení či obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod. (v podrobnostech viz sekce "Advokátní tarif").
  • odměna paušální - tento typ odměny je zvláště vhodný pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu (např. podnikatelé, obchodní společnosti, družstva apod.). Pro tyto klienty je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou pak klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Mezi výhody paušální odměny patří předvídatelnost a stabilní výše výdajů na právní služby, celková úspora výdajů klienta na právní služby, větší komfort při poskytování právních služeb.
  • odměna podílová - odměna může být dohodou stran  určena rovněžjako podíl na výsledku věci (typicky určitým procentem z nároku přiznaného v dané věci). Výhodou tohoto druhu odměny je to, že klient platí odměnu pouze v případě úspěchu ve věci.

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mezi tyto hotové výdaje patří např. cestovní náhrady (v případě, že je právní služba poskytována mimo město, v němž má advokát své sídlo), soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady za předklady, znalecké posudky apod.

 

2) Mimosmluvní odměna 

Nebyla-li mezi klientem a advokátem odměna za právní služby dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (její plný text naleznete v Menu).

V souladu s tímto právním předpisem jsou rovněž účtovány případné hotové výdaje, které advokát vynaložil při poskytování právních služeb, zejména za soudní či jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, a dále náhrada za promeškaný čas. Hotové výdaje představují částku 300,- Kč jako paušální náhradu za vnitrostátní poštovné, přepravné a telekomunikační poplatky, a tato částka náleží ke každému úkonu právní služby. Ostatní výdaje buďto hradí přímo klient (soudní poplatky) anebo jsou klientovi přeúčtovány ve výši, v jaké byly advokátem zaplaceny. 

Co když v soudním sporu vyhraju - musím i tak platit odměnu za právní služby?

V případě úspěchu v soudním sporu soud ukládá povinnost straně, která nebyla ve sporu úspěšná, aby nahradila úspěšné straně náklady řízení, které jí v souvislosti s vedením sporu vznikly. Klient se tak může v úspěšném sporu domoci zaplacení nákladů, které vynaložil na poskytnutou právní pomoc. Výše částky, kterou soud úspěšnému účastníkovi přizná, je v současné době určena podle advokátního tarifu.

Dříve byla odměna v občanském soudním řízení určována podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů (její plný text naleznete v Menu). Tato vyhláška však byla nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 25.4.2013, sp.zn. Pl. ÚS 25/12 zrušena pro rozpor s ústavním pořádkem. Tento nález Ústavního soudu ČR naleznete zde:

www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/p-25-12.pdf